Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất năm 2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT

[01] Kỳ tính thuế:  Theo từng lần phát sinh *

[02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *

[04] Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………

[05] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

[06] Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………………..

[07] Quận/huyện: ………………. [08] Tỉnh/Thành phố: …………………………………

[09] Điện thoại: …………………  [10] Fax: ……………… [11] Email: …………………..

[12] Đại lý thuế (nếu có) :……………………………………………………………………

[13] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

[14] Địa chỉ:  ……………………………………………………………………………………….

[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/Thành phố: ………………………………..

[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: ……………… [19] Email: …………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:……………………………….ngày ………………………..

ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:

1. Đất:

1.1 Địa chỉ thửa đất:

1.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):

1.3. Mục đích sử dụng đất:

1.4. Diện tích (m2):

1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng;  nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):

   a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:

  Địa chỉ người giao QSDĐ:

b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày………. tháng……. năm…………

1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):

2. Nhà:

2.1. Cấp nhà:

Loại nhà:

2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):

2.3. Nguồn gốc nhà:

   a) Tự xây dựng:

    –  Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):

   b) Mua, thừa kế, cho, tặng:

    – Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: Ngày …………. tháng ………… năm…………..

2.4. Giá trị nhà (đồng):

3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho  (đồng):

4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):

5. Giấy tờ có liên quan, gồm:

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

                                                                                                      ……, ngày……… tháng……….. năm……….

                                                                NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))

            Hotline: 0911.808.777-0934.020.537-0988.316.970 Ms Thủy

Email: thanhthuy03012001@gmail.com

Posted by & filed under Tin tức.